Privatlivspolitik

Hos Norden CEF prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I Norden CEF’s Privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos Norden CEF, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Senest opdateret 23.01.2021.

1. Dataansvar

Norden CEF er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Norden CEF’s juridiske oplysninger er:

Norden CEF ApS
Kongevejen 365
DK-2840 Holte
CVR-nr. 31933048

2. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Hvis du er kunde eller potentiel kunde, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne vejlede dig ang. kommende børsnoteringer, som Norden CEF sætter på børsen (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling og oplysninger om vores forretningsmæssige relation samt oplysninger om betalingsoplysninger, hvis du ønsker at give forhåndstilsagn om tegning/erhvervelse af aktier i forbindelse med en børsnotering, som vi forestår for et selskab. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler dog aldrig følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

Da vi som Certified Adviser er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, f.eks. navn, CPR-nr., pasnummer, om du er Politisk Eksponeret Person (PEP) osv. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

3. Nyhedsbrev og markedsføring

Vi indsamler oplysningerne for eksempelvis at kunne tilmelde dig til vores nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at sende dig brochurer, invitationer og andre oplysninger om vores services og virksomhed.

Hvis du tilmelder dig et af vores kurser, vil vi i den forbindelse behandle dine personoplysninger. Vi behandler dit navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Oplysningerne bliver opbevaret i 6 år.

Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål (f.eks. til markedsføring og markedsundersøgelser), vil vi indhente dit samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, der kan indeholde markedsføring, markedsundersøgelser, invitationer til kommende børsnoteringer mv. behandler vi dit navn og e-mailadresse. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Se punkt 5. ”Tilmelding til nyhedsbrev”.

Vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, som er webinarudbydere, nyhedsbrevsservices og undervisere på kurser, som vi udbyder og/eller som vores samarbejdspartnere udbyder. Hvis du har tilmeldt dig et webinar eller kursus på vores hjemmeside, har du i forbindelse med tilmeldingen på vores hjemmeside modtaget information om, hvem webinarudbyderen/kursusudbyderen er, og hvad det har af betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi benytter også cookies på hjemmesiden. Se vores cookie-politik.

4. Modtagere af dine oplysninger

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, markedsføringsbureauer, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Således indhenter vi ikke dit samtykke (hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

I forbindelse med forhåndstilsagn om tegning/erhvervelse af aktier i forbindelse med en børsnotering, som vi forestår for et selskab, videregiver vi på baggrund af et af dig uigenkaldeligt samtykke de personoplysninger, du selv har oplyst i tegningsblanketten til selskabets aktieudstedende pengeinstitut og afviklingsagent under udbuddet.

5. Tilmelding til nyhedsbrev (se også punkt 3. ”Nyhedsbrev og markedsføring”)

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi dit navn og din e-mail. Ingen andre oplysninger registreres i forbindelse med tilmeldingen. Som udgangspunkt udsendes nyhedsbreve løbende, alt efter behov. Vi anvender Mailchimp for at sende nyhedsbreve til dig. Når du modtager et nyhedsbrev fra os, registrerer Mailchimp automatisk din ”håndtering ”af nyhedsbrevet. Disse oplysninger har vi tilgang til via Mailchimp. Vi undersøger blandt andet om nyhedsbrevet åbnes, og om der klikkes på links. Oplysningerne vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi endvidere til statistisk formål for at forbedre vores service og for at kunne målrette og tilpasse indholdet endnu bedre.

Læs mere om, hvilke informationer Mailchimp indsamler fra i deres Legal Privacy Policy hér

5.1 Hvor behandler vi dine oplysninger

De personoplysninger, vi indsamler fra dig, opbevares og behandles fortroligt og sikkert på en destination inden for og uden for EU og EØS. Vi benytter aktuelt Mailchimp som vores underdatabehandler, som efterlever databeskyttelsesforordningen og har implementeret de tekniske og nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med Norden CEF’s Privatlivspolitik. Mailchimp er det system, som vi benytter til at sende dig nyhedsbreve fra. Se mere om Mailchimp i pkt. 5 ”Tilmelding til nyhedsbrev”.

5.2 Afmelding af nyhedsbrev

Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dit navn og din e-mailadresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsbreve. Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve. Derved trækker du samtidigt dit samtykke til behandling af dine oplysninger til dette formål tilbage.

Såfremt din mailkonto ophører med at eksistere, og vi får denne oplysning, sletter vi dit navn og din e-mailadresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsbreve (se punkt 7. ”Opbevaring og sletning”).

Efter afmelding af nyhedsbrevene modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig.

Vi kan fra andre sammenhænge have dine oplysninger. Disse berøres ikke af en afmelding fra nyhedsbreve. Vi kan derfor fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev sletter vi alle dine oplysninger. Eventuelle anonymiserede data til statistiske formål slettes dog ikke, idet de er anonymiserede på en sådan måde, at de ikke kan genskabes.

6. Sikkerhed

Vi sikrer at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Vi opbevarer personoplysninger på vores egen eller en af vores samarbejdspartneres sikre servere. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du sender os personoplysninger med e-mail, så anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. en sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (word eller pdf-format).

 

7. Opbevaring og sletning

Dine personoplysninger, vi modtager fra dig, lagres på servere placeret inden for EU, men kan også blive opbevaret fortroligt og sikkert på en destination uden for EU og EØS. Nogle af personoplysningerne administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer eller behandler personoplysninger på vegne af os. Vi benytter kun databehandlere, som overholder Norden CEF’s Privatlivspolitik samt den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi lagrer kun personoplysninger om dig, så længe det findes nødvendigt i forhold til det oplyste formål. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som de formål, hvortil de blev indsamlet, afsluttes.

Særlige lovregler, herunder i f.eks. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter kundeforholdets ophør og slettes derefter.

Har du har afgivet et samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, så gemmes de personoplysninger, som du har afgivet i forbindelse med dit samtykke, indtil du afmelder nyhedsbrevet. Såfremt din mailkonto ophører med at eksistere, og vi får denne oplysning, sletter vi dit navn og din e-mailadresse i kontaktlisten for modtagelse af nyhedsbreve. (Se punkt 5.2. ”Afmelding af nyhedsbrev”).

Sender du e-mails til os, bliver de slettet efter 1 år. Vi sletter afsendte e-mails til dig efter 3 år. Førnævnte medmindre vi, som nævnt ovenfor, vil kunne eller skal opbevare oplysningerne i en længere periode, f.eks. pga. lovgivning.

 

8. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig ved at kontakte os.  Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os (se nedenfor). Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Vi kan opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med anmodningen.

 

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig uden unødig forsinkelse. Behandling af personoplysninger, der sker manuelt, er ikke omfattet af denne ret.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Har du tilmeldt dig til vores nyhedsbrev, så kan du trække dit samtykke tilbage ved at benytte dig af afmeldingslinket i vores nyhedsbreve. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

 

9. Klage til Datatilsynet

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, vil vi være glade for at høre fra dig først. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

10. Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse den pågældende hjemmesides politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

 

11. Ændringer af Norden CEF’s Privatlivspolitik

Vi er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt Norden CEF’s Privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.

Vi forbeholder os også retten til at ændre Norden CEF’s Privatlivspolitik grundet nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Norden CEF’s Privatlivspolitik kan ændres uden varsel.

 

12. Har du spørgsmål?

Skriv til info@nordencef.dk – med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i Norden CEF’s Privatlivspolitik.